Menu

Functioneel arbeidsadvies

Functioneel arbeidsadvies omvat een arbeidsdeskundig onderzoek en een ergonomisch advies of werkplekaanpassing, waarmee we de directe vertaalslag maken naar de huidige of toekomstige werkplek. Een arbeidsdeskundige beoordeelt en adviseert over de passendheid van werk en verbindt dit advies aan concrete activiteiten voor arbeidsreïntegratie. De ergotherapeut adviseert over de optimale inrichting van de huidige of toekomstige werkplek.

Inhoud van deze pagina

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van de cliënt. De arbeidsdeskundige weegt deze factoren af tegen de belasting die het werk met zich meebrengt en adviseert zowel de cliënt als de werkgever bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk, inkomen, verzuimbeleid en schadelastbeperking. Het onderzoek bestaat uit dossierstudie, overleg met de werkgever en de werknemer, toetsing van de belasting en belastbaarheid van de werknemer en informatie over wet- en regelgeving.

Ook een bedrijfsbezoek maakt deel uit van het onderzoek, op de werkvloer wordt de actuele stand van zaken in het ziektetraject en de reïntegratiemogelijkheden beoordeeld. Tijdens dit bezoek wordt ook gekeken naar eventuele werkplekaanpassingen, mogelijkheden om terug te keren naar dezelfde functie en/of een andere functie in dezelfde organisatie of een extern reïntegratietraject. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport.

Ergotherapeutisch advies over werk

Elk onderzoek start met telefonisch contact met de opdrachtgever, waarin de vraagstelling wordt verhelderd en er wordt stilgestaan bij de mogelijke en gewenste interventies. Interventies kunnen enkelvoudig of meervoudig van aard zijn.

  1. Een advies specifiek gericht op de werkplek (enkelvoudige interventie).
  2. Een advies met coaching op maat waarbij wordt gekeken naar het werk in bredere zin, werk in relatie tot de individuele persoon, beïnvloedende factoren en hoe men met de werksituatie omgaat (meervoudige interventie).

Indien de opdrachtgever onvoldoende duidelijkheid heeft over de interventie die het best aansluit bij zijn/haar vraagstelling, volgt een kennismakingsgesprek met de cliënt. Op basis van dit gesprek wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld, waarin de ergotherapeut onderbouwt welke interventie het best aansluit bij de vraagstelling.