Arbeidsonderzoeken

Arbeidsonderzoeken

Om tot succesvolle re-integratie te komen is het van belang een goed beeld van de werknemer te  hebben: wat zijn de lichamelijke en/of mentale problemen, welke taken kan de werknemer wel of  niet verrichten, hoe is de huidige werkplek ingericht en welke aanpassingen zijn eventueel  noodzakelijk?

Afhankelijk van de vraag brengen wij lichamelijke en mentale mogelijkheden en beperkingen in kaart  en stellen waar nodig passende aanpassingen of interventies voor. Zo krijgen werknemer, werkgever  en indien van toepassing de bedrijfsarts, meer inzicht in de arbeidssituatie van de werknemer en zijn  arbeidsmogelijkheden.  

Bij Adelante Arbeid kunt u terecht voor onder andere de volgende onderzoeksmogelijkheden:  

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van  de werknemer. De arbeidsdeskundige weegt deze factoren af tegen de belasting die het werk met  zich meebrengt en adviseert zowel de werknemer als de werkgever bij het bereiken van reële doelen  op het gebied van werk, inkomen, verzuimbeleid en schadelastbeperking. 

Het onderzoek bestaat uit  dossierstudie, overleg met de werkgever en de werknemer, toetsing van de belasting en  belastbaarheid van de werknemer en informatie over wet- en regelgeving.

Ook een bedrijfsbezoek maakt deel uit van het onderzoek. Op de werkvloer wordt de actuele stand  van zaken in het ziektetraject en de re-integratiemogelijkheden beoordeeld. 

Tijdens dit bezoek wordt  ook gekeken naar eventuele werkplekaanpassingen, mogelijkheden om terug te keren naar dezelfde  functie en/of een andere functie in dezelfde organisatie of een extern re-integratietraject.

De  onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport.

Onderzoek naar de beroepskeuze / loopbaan

Het onderzoek naar beroepskeuze/loopbaan brengt het werk en denkniveau, de interesses en de  werkpersoonlijkheid van de werknemer in kaart. 

Tevens worden persoonlijkheidskenmerken zoals  stressbestendigheid, omgaan met problemen, motivatie, extraversie en interpersoonlijk gedrag  onderzocht. In het advies worden de beroeps-, loopbaan- en/of opleidingsmogelijkheden gerelateerd  aan de persoonlijkheidskenmerken van de werknemer. 

Zo wordt duidelijk in hoeverre deze van  invloed zijn op het werk en/of de opleiding.

Onderzoek naar psychische belastbaarheid

Dit onderzoek gaat na in hoeverre persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op werk en opleiding.  

De persoonlijkheidskenmerken die in het onderzoek aan bod komen zijn werkhouding,  stressbestendigheid, omgaan met problemen, motivatie, extraversie en interpersoonlijk gedrag. 

Aan  de hand van de resultaten worden de sterke en minder sterke kanten van de werknemer uiteengezet  en kan een concrete vertaalslag worden gemaakt naar functie- en organisatiekenmerken die  aansluiten bij de psychische belastbaarheid van de werknemer. 

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar het verband tussen de cognitieve  klachten die een werknemer ervaart en de werking van de hersenen. 

Het onderzoek richt zich op de  vraag in hoeverre eventuele beperkingen op cognitief gebied van invloed zijn op werk of studie. 

Het onderzoek vindt plaats aan de hand van diverse testen op het gebied van intelligentie, aandacht,  geheugen en planning. 

Mentaal belastbaarheidsonderzoek 

Het mentaal belastbaarheidsonderzoek brengt de effecten van langdurige mentale inspanningen op  de cognitieve prestaties van de werknemer in kaart en is gebaseerd op een test-hertest methode. Hierdoor wordt een indicatie verkregen van de mentale en energetische (duur) belastbaarheid van  de werknemer. 

Er worden verschillende taken onderzocht waarmee de werknemer te maken krijgt  op het werk, zoals het uitvoeren van dubbeltaken, onthouden, waarnemen en concentreren. 

Ook  wordt gekeken naar de wijze waarop iemand met belasting omgaat. 

Fysiek belastbaarheidsonderzoek

Het onderzoek naar de fysieke belastbaarheid geeft inzicht in de functionele mogelijkheden van een  werknemer in relatie tot arbeid. Het onderzoek wordt verricht met behulp van de Ergos II  Worksimulator. Dit is een computergestuurde meetopstelling waarmee op gestandaardiseerde wijze  metingen en werk gerelateerde observaties worden verricht.

Het onderzoek geeft een duidelijk beeld  van de fysieke mogelijkheden van de werknemer ten aanzien van krachtbelastbaarheid  (duwen/trekken, tillen), handelingseffectiviteit in specifieke werkhoudingen (werktempo) en  handfunctionaliteit. 

Praktijksimulatie

Bij de praktijksimulatie voert de werknemer werkzaamheden uit in een nagebootste werkomgeving.  Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk, kunnen het niveau, tempo en de kwaliteit van het  functioneren worden vastgesteld. 

Er ontstaat een beeld van de belastbaarheid, de klachtenbeleving  van de werknemer en van bevorderende of juist belemmerende gedragskenmerken ten aanzien van  arbeid. 

Maatwerk

Niet elke werksituatie is hetzelfde. Wellicht past uw specifieke vraag niet in de door ons aangeboden  producten. 

Het bespreken van maatwerk behoort dan tot de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact  met ons opnemen.

Contacteer Ons

Nieuws & Events