Interventies

Interventies

Adelante Arbeid voert haar interventies uit in samenwerking met het landelijke netwerk “Vroege Interventie”. Vroege interventie is een netwerk van revalidatiecentra. Wij bieden medisch  specialistische revalidatiezorg en re-integratieprogramma’s aan voor mensen die langdurig klachten  ervaren. Onze interventies zijn gericht op het optimaliseren van de fysieke en/of mentale  belastbaarheid van de werknemer.

Voorafgaand aan een interventie wordt altijd een Quickscan uitgevoerd.  

Quickscan

De Quickscan is een uitgebreide multidisciplinaire intake op medisch, fysiek en mentaal vlak en op  het gebied van arbeidsparticipatie. De Quickscan wordt binnen één week uitgevoerd en geeft  duidelijkheid over zowel de medische, psychologische en/of fysieke beperkingen van een werknemer  als ook over de mogelijkheden tot het vergroten van de belastbaarheid.

De scan bestaat uit een  viertal consulten met respectievelijk een revalidatiearts, re-integratiecoördinator, psycholoog en een  fysiotherapeut of ergotherapeut. Dit multidisciplinaire team vormt een integraal en onafhankelijk  advies ten aanzien van de beste interventie voor de cliënt. Zowel de werknemer als de verwijzer  ontvangen na afloop van de Quickscan een rapportage met een onafhankelijk advies over de best  passende interventies, binnen en/of buiten Adelante. 

Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie (Vroege Interventie-traject)

Het vroege interventie-traject is bedoeld voor werknemers met lichamelijke klachten met een  gedragsmatige en/of psychosociale component waarbij sprake is van (dreigende) uitval uit het  arbeidsproces. Het accent van het traject ligt op het verwerven van arbeidsparticipatie. De  interventie is gericht op het optimaliseren van de belastbaarheid van de werknemer, zowel fysiek als  mentaal.

​​​​​​​De werknemer krijgt inzicht in het samenspel tussen gedrag, prestaties en (verzuim van)  werk. Het traject bestaat uit fysieke training, individuele coaching, educatiebijeenkomsten en  begeleiding op het werk. Het doel van het traject is dat de werknemer structureel terugkeert naar,  dan wel actief blijft in werk. 

Doorlooptijd: 14 weken, 2 dagdelen per week 

Gezond omgaan met stress

De training Gezond omgaan met stress is ook ontwikkeld in samenwerking met het landelijke  netwerk Vroege Interventie. Deze training is bedoeld voor werknemers met stress gerelateerde klachten die dreigen uit te vallen of recent uitgevallen zijn. Er is sprake van een vraag om hulp  waarbij terugkeer naar werk, in overleg met de werkgever, een belangrijk onderdeel is.

Gezond omgaan met stress is een multidisciplinair traject. Dit betekent dat er begeleiding is vanuit  meerdere invalshoeken, waaronder psychologie, fysiotherapie en re-integratie coaching.

​​​​​​​Het traject  bestaat uit individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten. Het doel van het traject is het  optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid van de werknemer, zodat deze aan het  werk kan blijven of duurzaam kan terugkeren naar werk.  

Doorlooptijd: 15 weken, 2 dagdelen per week 

Arbeidsrevalidatie post-COVID-19

Het Vroege Interventie COVID-19 arbeidsrevalidatie traject is zinvol als uw werknemer kampt met aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie (met of zonder IC opname) en zijn of haar hulpvraag gericht is op de terugkeer in werk.

Soms verloopt het herstel na een COVID-19 infectie niet goed en blijft men lang kampen met aanhoudende klachten. Vaak betekent dit dat de persoon op gedragsniveau is vastgelopen in zijn of haar herstel.

​​​​​​​Naast fysieke, cognitieve en emotionele problematiek spelen disfunctionele copingstijlen en cognities over de klachten vaak een onderhoudende rol. ​​​​​​​Ook treden vermoeidheidsklachten vaak op. Zonder adequate begeleiding kan dit op den duur ernstig interfereren met herstel en werkhervatting.

Doorlooptijd: 14 weken.
Week 1 t/m 7 zijn er 3 interventiedagen per week
(maandag, woensdag en vrijdag)

Week 8 t/m 14 zijn er 2 interventiedagen per week
​​​​​​​(woensdag en vrijdag)

Coaching en advies ten aanzien van werk en beïnvloedende factoren

De interventie is volledig gericht op de terugkeer naar en/of het behouden van werk. De werknemer  en de manier waarop hij of zij met het werk en zijn of haar klachten omgaat staat centraal.

​​​​​​​Onze re- integratiecoach onderzoekt samen met de werknemer de beïnvloedbare factoren en geeft praktische  adviezen ten aanzien van gedragsverandering.  

De interventie omvat onder andere: 

  ​​​​​​​
  • Een arbeidsanamnese aan de hand van de 4 A’s (arbeidsomstandigheden i.e., arbeidsinhoud,  arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden). 
  • Een inventarisatie van de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.  ∙ Een analyse van het werk en de werkplek. Er is aandacht voor de belasting en belastbaarheid  van de werknemer in relatie tot het werk.  
  • Het samen met de werknemer zoeken naar passende mogelijkheden en/of voorzieningen.
  • Coaching gedurende 3 maanden met betrekking tot de praktische toepassing van de  adviezen.  
  • Het afstemmen van het procesverloop met werkgever en bedrijfsarts.

Nieuws & Events

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail