Over Adelante Arbeid

Over Adelante Arbeid

Missie

Als betrokken partner werkt Adelante Arbeid samen met werkgevers en werknemers aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen een gezonde arbeidssetting. Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin een ieder naar vermogen participeert: Haal het beste uit jezelf, dat werkt!

Visie

Adelante Arbeid richt zich op vragen op het brede gebied van arbeid, gezondheid, preventie en verzuim. Binnen een interdisciplinair samenwerkend team wordt de verwijsvraag snel en effectief vertaald naar o.a. arbeidsdiagnostiek, arbeids-re-integratie en arbeidsrevalidatie. Adelante Arbeid is in staat om ook in complexe situaties passende dienstverlening te bieden door de unieke samenwerking met revalidatiecentrum Adelante.

Wij leggen de focus op duurzame inzetbaarheid, waarbij het optimaal benutten van iemands mogelijkheden op het gebied van werk ons uitgangspunt is. Als betrouwbare partner voor opdrachtgevers in de regio Limburg denken wij graag met u mee.

Kosten en vergoedingen

Een groot gedeelte van ons productaanbod wordt gefinancierd vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over de kosten en vergoedingen kunt u contact met ons opnemen. 
​​​​​​​ 

Onze producten

Tracks

Spoor 1 re-integratiebegeleiding
De gevolgen van langdurige uitval zijn vaak enorm groot. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat door zo vroeg mogelijk in te grijpen, langdurig en veelvuldig ziekteverzuim kan worden voorkomen en de kosten van verzuim aanzienlijk kunnen worden gereduceerd.

De spoor 1 trajecten van Adelante Arbeid zijn gericht op het begeleiden van werknemers die recentelijk zijn uitgevallen in het eigen werk. Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie (in eigen werk, aangepast eigen werk of ander werk). Spoor 1 re-integratie start zodra de werknemer belastbaar is voor re-integratieactiviteiten. Het doel van re-integratie is een structurele werkhervatting in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer.​​​​​​​

Een spoor 1 re-integratietraject wordt vaak ingezet als de werknemer een revalidatie-traject bij Adelante doorloopt. Dit is een bewezen succesvolle combinatie. Een spoor 1 re-integratietraject kan ook worden ingezet zonder dat er sprake is van een revalidatie-traject bij Adelante. Met onze expertise op het gebied van arbeid en gezondheid leveren wij graag een bijdrage in complexe verzuimdossiers. 

Spoor 2 re-integratiebegeleiding
Soms is het vanwege (chronische, meervoudige) gezondheidsproblemen en beperkingen niet meer mogelijk om terug te keren in de eigen organisatie. Op dat moment is een tweede-spoor re-integratietraject aan de orde.

Dit is begeleiding naar een passende functie buiten de eigen organisatie. Op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan wordt samen met de werknemer bepaald op welke wijze het beste een duurzame plaatsing kan worden bereikt. De werknemer wordt door een re-integratiedeskundige intensief begeleid bij het afscheidsproces, het vinden van nieuw perspectief, het onderzoeken van kwaliteiten & interesses en het maken van keuzes.

Spoor 3 re-integratiebegeleiding 
Als een werknemer na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring (claimbeoordeling) bij het UWV. Werknemers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook tijdens deze uitkeringsperiode na twee jaar ziekte moeten nog re-integratie-inspanningen worden geleverd. Dit wordt re-integratie 3e spoor genoemd.

Derde spoor re-integratie bij Adelante Arbeid is een actieve begeleiding naar werk om de resterende verdiencapaciteit te benutten. Dit traject bevat een vastgesteld re-integratieplan en begeleidingsgesprekken gericht op het vinden van vacatures, ondersteuning bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrieven en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.

Interventies arbeidsrevalidatie

De interventie is volledig gericht op terugkeer naar en het behouden van werk. Onze re-integratiecoach onderzoekt samen met de werknemer de beïnvloedbare factoren en geeft praktische adviezen ten aanzien van gedragsverandering. De werknemer en de manier waarop hij of zij met het werk en zijn of haar klachten omgaat staat centraal.

De interventie omvat onder andere:

    
  • Een arbeidsanamnese aan de hand van de 4 A’s (arbeidsomstandigheden i.e., arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden).
  • Een inventarisatie van de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.
  • Een analyse van het werk en de werkplek. Hierbij is aandacht voor de belasting en belastbaarheid van de werknemer in relatie tot het werk.
  •  In overleg met werknemer zoeken naar passende mogelijkheden en/of voorzieningen.
  • Een coachingstraject van 3 maanden met betrekking tot de praktische toepassing van de adviezen.
  • Het afstemmen van het procesverloop met werkgever en bedrijfsarts. 

Advies (Quickscan)

De Quickscan is een uitgebreide multidisciplinaire intake op medisch, fysiek en mentaal vlak en is gericht op arbeidsparticipatie. De Quickscan wordt binnen één week uitgevoerd en geeft duidelijkheid over zowel de medische, psychologische en/of fysieke beperkingen van een werknemer alsook over de mogelijkheden tot het vergroten van de belastbaarheid.

De scan bestaat uit een viertal gesprekken met respectievelijk een revalidatiearts, een re-integratiecoördinator, een psycholoog en een fysiotherapeut of ergotherapeut. Dit multidisciplinaire team vormt een integraal en onafhankelijk advies ten aanzien van de beste interventie voor de cliënt. Zowel werknemers als verwijzers ontvangen na afloop van de Quickscan een rapportage met een onafhankelijk advies over de best passende interventies, binnen en/of buiten Adelante.

GOMS

De training Gezond omgaan met stress is tevens ontwikkeld in samenwerking met het landelijke netwerk Vroege Interventie en is bedoeld voor werknemers met stressgerelateerde klachten die dreigen uit te vallen of recent al uitgevallen zijn. De werknemer heeft een hulpvraag waarbij terugkeer naar werk, in overleg met de werkgever, een belangrijk onderdeel is.

Gezond omgaan met stress is een multidisciplinair traject dat bestaat uit individuele begeleiding en groepstherapie en wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken, waaronder psychologie, fysiotherapie en re-integratiecoaching. Het doel van het traject is het optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid van de werknemer, zodat deze aan het werk kan blijven of duurzaam kan terugkeren naar werk.

De doorlooptijd van het traject bedraagt 14 weken, verdeeld over 2 dagdelen per week. 

Succesvol

De samenwerking tussen Arbodienst, werkgever, werknemer en Adelante arbeidsre-integratie is zeer succesvol als het gaat om het verminderen van het aantal arbeidsongeschikten. Terugkeer naar (eigen) werk is het primaire uitgangspunt van de arbeidsrevalidatie.
Met onze interdisciplinaire aanpak ondersteunen wij cliënten en opdrachtgevers bij duurzame re-integratie. 

Aanmelden

Uw cliënt aanmelden voor een assessment of Vroege Interventie? 
​​​​​​​Dat kan via het aanmeldformulier Adelante Arbeid.

AANMELDEN

In de kijker